Hot News Archive

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  Continue Reading...

 •  รายชื่อ นักเรียนลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี2560

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี2560 วันที่ 6 กันยายน 2560

   รายชื่อ นักเรียนลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี2560

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  Continue Reading...

 •             นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วัศดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  การบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

              นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วัศดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา หวังช่วยยกระดับผลการสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับสากล (TIMSS) และเป็นการบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถามแก้ปัญหา หาข้อมูลวิเคราะห์ค้นพบใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัด […]

  ประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา หวังช่วยยกระดับผลการสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับสากล (TIMSS) และเป็นการบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถามแก้ปัญหา หาข้อมูลวิเคราะห์ค้นพบใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัด […]

  Continue Reading...

 • 1.เกณฑ์การแข่งขันตรัง 1 ใช้ของระดับภาคใต้ 2. กำหนดการแข่งขัน 3.รายการกิจกรรมการแข่งขัน 12 รายการ 4.แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนระดับประถมศึกษา 14 กลุ่มโรงเรียน 5. แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนทุกโรงเรียนขยายโอกาสฯ 19 โรงเรียน ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งแบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนทั้งระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เป็นไฟล์ Excel แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์

  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต ๑

  1.เกณฑ์การแข่งขันตรัง 1 ใช้ของระดับภาคใต้ 2. กำหนดการแข่งขัน 3.รายการกิจกรรมการแข่งขัน 12 รายการ 4.แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนระดับประถมศึกษา 14 กลุ่มโรงเรียน 5. แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนทุกโรงเรียนขยายโอกาสฯ 19 โรงเรียน ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งแบบแจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนทั้งระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เป็นไฟล์ Excel แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด ๙ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ 13

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด ๙ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ขุนสิทธิ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรักสามัคคี รู้จักหลีกเลี่ยงยาเสพติด  ณ สนามโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

  กรีฑาสี “ขุนสิทธิ์เกมส์”

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ขุนสิทธิ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรักสามัคคี รู้จักหลีกเลี่ยงยาเสพติด  ณ สนามโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 บรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทย เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา"(ค่ายสร้างสรรค์) นักเรียนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอน ตามศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อน หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประบุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560           […]

  เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ค่ายสร้างสรรค์)

  นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 บรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทย เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา"(ค่ายสร้างสรรค์) นักเรียนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอน ตามศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อน หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประบุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560           […]

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สป.ตรัง เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น  ๓ หลักกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ๑.Active Learning ๒. พี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อน ๓.ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน คุณภาพนักเรียนที่สอดคล้องกับการประเมิน Pisa และการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ วันที่  ๑๒ […]

  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สป.ตรัง เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น  ๓ หลักกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ๑.Active Learning ๒. พี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อน ๓.ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน คุณภาพนักเรียนที่สอดคล้องกับการประเมิน Pisa และการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ วันที่  ๑๒ […]

  Continue Reading...