Hot News Archive

 • นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย/อุปสรรค/โอกาสของ สพป.ตรัง เขต 1 เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2561 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา […]

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 1

  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย/อุปสรรค/โอกาสของ สพป.ตรัง เขต 1 เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2561 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา […]

  Continue Reading...

 • วันนี้เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง"  โดย นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ไปร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง 

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันนี้เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง"  โดย นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ไปร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง 

  Continue Reading...

 • นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2560                                                […]

  สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2560                                                […]

  Continue Reading...

 • ในหลวง ร.10

  Continue Reading...

 • นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มมทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  มอบนโยบายชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  ประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มมทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  มอบนโยบายชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประกวดค้นหาสุดยอดโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรง ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประการ สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศพัฒนาต่อยอด เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงนำไปเป็นแบบอย่าง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประกวดค้นหาสุดยอดโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรง ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประการ สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศพัฒนาต่อยอด เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงนำไปเป็นแบบอย่าง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด จำนวน 93 ท่าน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผู้เกษียณประกอบด้วย ผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี คุณประโยชน์กับทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 26 กันยายน 2560 

  เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด จำนวน 93 ท่าน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผู้เกษียณประกอบด้วย ผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี คุณประโยชน์กับทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 26 กันยายน 2560 

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  Continue Reading...

 •  รายชื่อ นักเรียนลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี2560

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี2560 วันที่ 6 กันยายน 2560

   รายชื่อ นักเรียนลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี2560

  Continue Reading...