ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง Archive

 • ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้คณะกรรมการได้สรุปผลการสอบคัดเลือกแล้ว ปรากฏผลดังนี้   คลิ๊กที่นี่   ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โทร 082-4130982

  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

  ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้คณะกรรมการได้สรุปผลการสอบคัดเลือกแล้ว ปรากฏผลดังนี้   คลิ๊กที่นี่   ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โทร 082-4130982

  Continue Reading...

 •   ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามที่โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558  นั้น           บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครแล้ว ผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก.ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   ดังนี้   ที่ […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

    ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามที่โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558  นั้น           บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครแล้ว ผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก.ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   ดังนี้   ที่ […]

  Continue Reading...

 •   ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ********************* ด้วย  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง   เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน   จำนวน  1  อัตรา  โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้                 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว             (อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000  บาท  จากงบรายได้สถานศึกษา […]

  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

    ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ********************* ด้วย  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง   เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน   จำนวน  1  อัตรา  โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้                 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว             (อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000  บาท  จากงบรายได้สถานศึกษา […]

  Continue Reading...

 •        ตามที่โรงเรียนอนุนบาลตรัง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรานั้น         บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกแล้วและปรากฎผล ดังนี้  ให้คลิกเมาส์เพื่อดาวโหลดหรือดูประกาศผลตาม LINK ข้างล่างนี้     >>คลิกเมาส์ดูประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่งคราวที่นี่<<                           […]

  ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

         ตามที่โรงเรียนอนุนบาลตรัง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรานั้น         บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกแล้วและปรากฎผล ดังนี้  ให้คลิกเมาส์เพื่อดาวโหลดหรือดูประกาศผลตาม LINK ข้างล่างนี้     >>คลิกเมาส์ดูประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่งคราวที่นี่<<                           […]

  Continue Reading...

 •   ประกาศ โรงเรียนบ้านนานิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง                โรงเรียนบ้านนานินมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๔,๑๕๐.๐๐ บาท                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนานิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนานิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านนานิน ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านนานินสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง

    ประกาศ โรงเรียนบ้านนานิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง                โรงเรียนบ้านนานินมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๔,๑๕๐.๐๐ บาท                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนานิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนานิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านนานิน ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ […]

  Continue Reading...

 • ตามที่โรงเรียนอนุนบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามรายละเเอียดในประกาศลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และเปิดรับสมัครตั้ง แต่วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติครบ และเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และปฏิบัติ ตามบัญชีรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตาม LINK ด้านล่างนี้             >>คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างที่นี่<<   […]

  ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  ตามที่โรงเรียนอนุนบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามรายละเเอียดในประกาศลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และเปิดรับสมัครตั้ง แต่วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติครบ และเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และปฏิบัติ ตามบัญชีรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตาม LINK ด้านล่างนี้             >>คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างที่นี่<<   […]

  Continue Reading...

 • ประกาศ โรงเรียนบ้านแหลมสอม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น               โรงเรียนบ้านแหลมสอมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมสอม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

  ประกาศ โรงเรียนบ้านแหลมสอม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น               โรงเรียนบ้านแหลมสอมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    […]

  Continue Reading...

 • ด้วยโรงเรียนอนุนบาลตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความ ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดตามประกาศที่ LINK ด้านล่างนี้           >>คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างที่นี่<<                        >>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<  

  ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  ด้วยโรงเรียนอนุนบาลตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความ ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดตามประกาศที่ LINK ด้านล่างนี้           >>คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างที่นี่<<                        >>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<  

  Continue Reading...

 • ประกาศโรงเรียนบ้านปากไพ   เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง                ——————————                                  ตามที่โรงเรียนบ้านปากไพ ได้มีประกาศการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ดังนี้   นางสาวปิยะนุช    พวงทอง นางสาวนุชนาฎ    แก้วยัง นางสาวนุสรา   เกาะกลาง นายอรรฆเดช    ชิตแก้ว นางสาวจันทร์เพ็ญ   จันทร์เกตุ             ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว  […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศโรงเรียนบ้านปากไพ   เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง                ——————————                                  ตามที่โรงเรียนบ้านปากไพ ได้มีประกาศการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างนั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ดังนี้   นางสาวปิยะนุช    พวงทอง นางสาวนุชนาฎ    แก้วยัง นางสาวนุสรา   เกาะกลาง นายอรรฆเดช    ชิตแก้ว นางสาวจันทร์เพ็ญ   จันทร์เกตุ             ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว  […]

  Continue Reading...

 •       ประกาศโรงเรียนวัดไทรทอง เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ………………………………………           ตามที่โรงเรียนวัดไทรทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้     ลำดับที่สอบได้ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 1 […]

  ประกาศโรงเรียนวัดไทรทอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

        ประกาศโรงเรียนวัดไทรทอง เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ………………………………………           ตามที่โรงเรียนวัดไทรทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้     ลำดับที่สอบได้ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก 1 […]

  Continue Reading...