คุรุสภา ตรัง 1 Archive

 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 (มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) บทบัญญัติ  กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้ 5 ปี และ ต้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ โดยวันที่ออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ใบอนุญาตที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพได้ต่อไป ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว สามารถยื่นคำขอต่ออายุหลังวันที่ใบอนุญาตหมดอายุได้  ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560  โดยไม่เสียค่าดำเนินการเพิ่มเติม หลังจากวันที่ 6 […]

  ประชาสัมพันธ์การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 (มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) บทบัญญัติ  กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้ 5 ปี และ ต้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ โดยวันที่ออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตเดิม ใบอนุญาตที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพได้ต่อไป ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว สามารถยื่นคำขอต่ออายุหลังวันที่ใบอนุญาตหมดอายุได้  ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560  โดยไม่เสียค่าดำเนินการเพิ่มเติม หลังจากวันที่ 6 […]

  Continue Reading...

 • สรุปสาระสำคัญข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙  สามารถดาวน์โหลดข้อบังคับฉบับเต็มได้ ตามลิงก์นี้ จากราชกิจจานุเบกษาค่ะ >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/286/67.PDF

  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

  สรุปสาระสำคัญข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙  สามารถดาวน์โหลดข้อบังคับฉบับเต็มได้ ตามลิงก์นี้ จากราชกิจจานุเบกษาค่ะ >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/286/67.PDF

  Continue Reading...

 • ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร-ขนาด-12-ที่นั่ง

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

  ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร-ขนาด-12-ที่นั่ง

  Continue Reading...

 • คุรุสภาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน ให้แก่ผู้ประสงค์จะนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปใช้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th   

  การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อใช้ในการสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย

  คุรุสภาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน ให้แก่ผู้ประสงค์จะนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปใช้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th   

  Continue Reading...

 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จำนวน 48 สถาบัน จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ให้กับผู้ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพครู ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเมษายน 2559  ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครอบรมกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักมาตรฐานวิชาชีพ โทร.02-304-9899 ต่อ 673, 02-280-6168

  การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จำนวน 48 สถาบัน จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ให้กับผู้ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพครู ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเมษายน 2559  ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครอบรมกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักมาตรฐานวิชาชีพ โทร.02-304-9899 ต่อ 673, 02-280-6168

  Continue Reading...

 • ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา        คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบัน 48 แห่ง 53 หลักสูตร โดยกำหนดเงื่อนไขในการรับรองดังนี้ 1. ให้จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง 2. จัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2558 3. กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงิน ไม่เกิน 35,000 บาท 4. หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงิน ไม่เกิน 70,000 […]

  การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558

  ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา        คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบัน 48 แห่ง 53 หลักสูตร โดยกำหนดเงื่อนไขในการรับรองดังนี้ 1. ให้จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง 2. จัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2558 3. กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงิน ไม่เกิน 35,000 บาท 4. หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงิน ไม่เกิน 70,000 […]

  Continue Reading...