กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) ตามคำสั่ง สพป.ตรัง เขต ๑ 532/2559  เพื่อประเมินผลในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยื่น  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

  ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) ตามคำสั่ง สพป.ตรัง เขต ๑ 532/2559  เพื่อประเมินผลในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยื่น  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  Continue Reading...

 • นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ  สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐

  ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน

  นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ  สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา หวังช่วยยกระดับผลการสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับสากล (TIMSS) และเป็นการบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถามแก้ปัญหา หาข้อมูลวิเคราะห์ค้นพบใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัด […]

  ประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา หวังช่วยยกระดับผลการสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับสากล (TIMSS) และเป็นการบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถามแก้ปัญหา หาข้อมูลวิเคราะห์ค้นพบใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัด […]

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) การผลิตและพัฒนาครูในสังกัด เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความดูแลและปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมมือ ร่วมใจในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนขบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษาตามเป้าหมาย ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ […]

  ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

  นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) การผลิตและพัฒนาครูในสังกัด เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความดูแลและปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมมือ ร่วมใจในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนขบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษาตามเป้าหมาย ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ […]

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด ๙ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ 13

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด ๙ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐

  แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ขุนสิทธิ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรักสามัคคี รู้จักหลีกเลี่ยงยาเสพติด  ณ สนามโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

  กรีฑาสี “ขุนสิทธิ์เกมส์”

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ขุนสิทธิ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรักสามัคคี รู้จักหลีกเลี่ยงยาเสพติด  ณ สนามโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายระนิต  ณ  พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานของสภานักเรียน ปลูกฝังจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแสดงในการมีส่วนร่วม การเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพต่อกฎระเบียบ ควบคุมดูแลตนเอง การใช้เหตุผลและยอมรับฟังเสียงส่วนมากและของผู้อื่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน

  นายระนิต  ณ  พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานของสภานักเรียน ปลูกฝังจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแสดงในการมีส่วนร่วม การเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพต่อกฎระเบียบ ควบคุมดูแลตนเอง การใช้เหตุผลและยอมรับฟังเสียงส่วนมากและของผู้อื่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สป.ตรัง เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น  ๓ หลักกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ๑.Active Learning ๒. พี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อน ๓.ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน คุณภาพนักเรียนที่สอดคล้องกับการประเมิน Pisa และการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ วันที่  ๑๒ […]

  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สป.ตรัง เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น  ๓ หลักกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ๑.Active Learning ๒. พี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อน ๓.ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน คุณภาพนักเรียนที่สอดคล้องกับการประเมิน Pisa และการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ วันที่  ๑๒ […]

  Continue Reading...