กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน โดยมีนักเรียน ม.1- ม.2 ในสังกัด จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เน้นเสริมสร้างความเป็นไทย เอกลักษณ์ของชาติ สิทธิหน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงินตลอดจนเศรษฐศาสตร์อาเซี่ยน ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง วันที่ 23 มิถุนายน 2558

  ค่ายสร้างสรรค์

  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน โดยมีนักเรียน ม.1- ม.2 ในสังกัด จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เน้นเสริมสร้างความเป็นไทย เอกลักษณ์ของชาติ สิทธิหน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงินตลอดจนเศรษฐศาสตร์อาเซี่ยน ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง วันที่ 23 มิถุนายน 2558

  Continue Reading...

 • นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อพบปะเพื่อนครู และมอบนโยบายเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมาย ณ โรงเรียนบ้านปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

  ประชุมกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน

  นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อพบปะเพื่อนครู และมอบนโยบายเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมาย ณ โรงเรียนบ้านปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

  Continue Reading...

 • ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร

  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสัญจร วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 

  Continue Reading...

 • นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา ระหว่างวันที่ 10 – 12  มิถุนายน 2558  การจัดงานชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือเข้าร่วม  จำนวน  560 คน เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น   ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  

  งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา

  นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา ระหว่างวันที่ 10 – 12  มิถุนายน 2558  การจัดงานชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือเข้าร่วม  จำนวน  560 คน เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น   ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  

  Continue Reading...

 • นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ แด่ ครูครูด้วยดวงใจ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระคุณครู เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

  พิธีไหว้ครูโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

  นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ แด่ ครูครูด้วยดวงใจ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระคุณครู เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

  Continue Reading...

 • อบรมการประชุมปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีโรงเรียนในสังกัด นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ สพป ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมการประชุมปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีโรงเรียนในสังกัด สพป ตรัง เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบการลงบัญชีส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง    

  อบรมการประชุมปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัด

  อบรมการประชุมปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีโรงเรียนในสังกัด นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ สพป ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมการประชุมปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีโรงเรียนในสังกัด สพป ตรัง เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบการลงบัญชีส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง    

  Continue Reading...

 • นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ สพป.ตรัง เขต 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะตามวิธีการของลูกเสือ และส่งเสริมให้ลูกเสือได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ตรงต่อเวลาและเสียสละ

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ สพป.ตรัง เขต 1

  นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ สพป.ตรัง เขต 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะตามวิธีการของลูกเสือ และส่งเสริมให้ลูกเสือได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ตรงต่อเวลาและเสียสละ

  Continue Reading...

 • นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้รับความรู้ ทักษะการว่ายน้ำ ชีวิตรอดจากการประสบภัยทางน้ำได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นถูกต้องตามวิธี ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) วันที่ 4 มิถุนายน 2558

  ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

  นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้รับความรู้ ทักษะการว่ายน้ำ ชีวิตรอดจากการประสบภัยทางน้ำได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นถูกต้องตามวิธี ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) วันที่ 4 มิถุนายน 2558

  Continue Reading...

 • นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประชุมครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา เพื่อมอบนโยบายร่วมคิดร่วมทำ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้ได้ตามเป้าหมาย ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันที่ 3 มิถุนายน 2558  

  ประชุมพบปะเพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา

  นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประชุมครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา เพื่อมอบนโยบายร่วมคิดร่วมทำ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้ได้ตามเป้าหมาย ณ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันที่ 3 มิถุนายน 2558  

  Continue Reading...

 • อบรมทางไกลผ่านระบบDLTVและDDLITพลิกโฉมโรงเรียนป.1อ่านออกเขียนได้ใน1ปี ตามแนวคิด Brain -base Learning ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.2558 โดยความร่วมมือของ สพป.ตรัง เขต 1 กับศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย (โรงเรียนบ้านย่านตาขาว)  

  อบรมทางไกล พลิกโฉมโรงเรียนป.1อ่านออกเขียนได้ใน1ปี ตามแนวคิด Brain -base Learning

  อบรมทางไกลผ่านระบบDLTVและDDLITพลิกโฉมโรงเรียนป.1อ่านออกเขียนได้ใน1ปี ตามแนวคิด Brain -base Learning ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.2558 โดยความร่วมมือของ สพป.ตรัง เขต 1 กับศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย (โรงเรียนบ้านย่านตาขาว)  

  Continue Reading...