กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มมทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  มอบนโยบายชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  ประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มมทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  มอบนโยบายชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นายศังกร  รักชูชื่น ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง ด้วยความยินดียิ่ง ณ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  ต้อนรับ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

  นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นายศังกร  รักชูชื่น ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง ด้วยความยินดียิ่ง ณ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประกวดค้นหาสุดยอดโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรง ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประการ สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศพัฒนาต่อยอด เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงนำไปเป็นแบบอย่าง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประกวดค้นหาสุดยอดโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรง ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประการ สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศพัฒนาต่อยอด เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงนำไปเป็นแบบอย่าง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ และ สพม.๑๓ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

  การบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ และ สพม.๑๓ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด จำนวน 93 ท่าน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผู้เกษียณประกอบด้วย ผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี คุณประโยชน์กับทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 26 กันยายน 2560 

  เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด จำนวน 93 ท่าน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผู้เกษียณประกอบด้วย ผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี คุณประโยชน์กับทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 26 กันยายน 2560 

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  Continue Reading...

 • นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานในการจัดค่ายนักเรียนแกนนำ "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันปัญหา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน  ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ ๕ คน ครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ ๑ คน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ๑

  ค่ายนักเรียนแกนนำ “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

  นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานในการจัดค่ายนักเรียนแกนนำ "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันปัญหา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน  ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ ๕ คน ครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ ๑ คน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ๑

  Continue Reading...

 • นายชูชาติ  ทรัพย์มาก และคณะทำงาน  มาติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าประชุมรับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยพร้อมเพรียงกัน โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต ๑  

  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

  นายชูชาติ  ทรัพย์มาก และคณะทำงาน  มาติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าประชุมรับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยพร้อมเพรียงกัน โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต ๑  

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อความพร้อมลงสู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต  ๑ วันที่  ๔  กันยายน ๒๕๖๐

  การประชุมมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

  นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อความพร้อมลงสู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต  ๑ วันที่  ๔  กันยายน ๒๕๖๐

  Continue Reading...