About Author: นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน/โรงเรียนบ้านเขาติง

Posts by นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน/โรงเรียนบ้านเขาติง

 •            ด้วย คุณแม่ถาวร รอดภัย มารดาของนายศักดา รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านเขาติง ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2560 และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช          […]

  กำหนดฌาปนกิจศพคุณแม่ถาวร รอดภัย มารดา ของนายศักดา รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านเขาติง

             ด้วย คุณแม่ถาวร รอดภัย มารดาของนายศักดา รอดภัย ครูโรงเรียนบ้านเขาติง ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2560 และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช          […]

  Continue Reading...

 • โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปี 2560 เพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพัน  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในที่ 7 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 

  งานมุทิตาจิตกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปี 2560

  โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปี 2560 เพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพัน  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในที่ 7 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 

  Continue Reading...

 • ด้วยคุณพ่อเม้ง แซ่ว่อง บิดาคุณครูอภิชาติ อนุตรพัฒน์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์  เสียชีวิตเมื่อวันที่  3  เมษายน  2559 ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดโพรงจระเข้  หมู่ที่ 5 ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ประชุมเพลิงในวันที่ 12  พฤษภาคม  2559  เวลา 13.00 น เคลื่อนศพไปสู่เมรุ ณ […]

  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเม้ง แซ่ว่อง บิดาคุณครูอภิชาติ อนุตรพัฒน์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์

  ด้วยคุณพ่อเม้ง แซ่ว่อง บิดาคุณครูอภิชาติ อนุตรพัฒน์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์  เสียชีวิตเมื่อวันที่  3  เมษายน  2559 ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดโพรงจระเข้  หมู่ที่ 5 ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ประชุมเพลิงในวันที่ 12  พฤษภาคม  2559  เวลา 13.00 น เคลื่อนศพไปสู่เมรุ ณ […]

  Continue Reading...

 • ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    ๔. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ๕๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

  ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนันมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    ๔. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ๕๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ […]

  Continue Reading...

 • บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ชื่อผู้รายงาน   นางเย็นฤดี  สีหมาน                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดนางประหลาด จำนวน […]

  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

  บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ชื่อผู้รายงาน   นางเย็นฤดี  สีหมาน                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดนางประหลาด จำนวน […]

  Continue Reading...

 • บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ชื่อผู้รายงาน   นางสาวนุชริล  เหมเส็น                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ  3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านปะเหลียน […]

  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ

  บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ชื่อผู้รายงาน   นางสาวนุชริล  เหมเส็น                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ  3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านปะเหลียน […]

  Continue Reading...