About Author: นายสรันดร์ กะเดช บ้านนาป้อ

Posts by นายสรันดร์ กะเดช บ้านนาป้อ

 • ด้วยนายอิ้น โสเจยยะ บิดานางอารี หัสนันท์ อดีตครูโรงเรียนบ้านนาป้อ และโรงเรียนบ้านในควน  ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยความชรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เริ่มงานวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และกำหนดฌาปนกิจศพวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

  กำหนดงานฌาปนกิจศพคุณพ่ออิ้น โสเจยยะ บิดานางอารี หัสนันท์ อดีตครูโรงเรียนบ้านนาป้อ และโรงเรียนบ้านในควน

  ด้วยนายอิ้น โสเจยยะ บิดานางอารี หัสนันท์ อดีตครูโรงเรียนบ้านนาป้อ และโรงเรียนบ้านในควน  ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยความชรา ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เริ่มงานวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และกำหนดฌาปนกิจศพวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

  Continue Reading...

 • ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา นางฉอุ้ม  สาลี สังกัด โรงเรียนบ้านนาป้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ […]

  ผลการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

  ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา นางฉอุ้ม  สาลี สังกัด โรงเรียนบ้านนาป้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ […]

  Continue Reading...

 • ประกาศโรงเรียนบ้านนาป้อ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗                โรงเรียนบ้านนาป้อมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗     จำนวน     ๑    ชุด           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนาป้อ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ […]

  สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557

  ประกาศโรงเรียนบ้านนาป้อ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗                โรงเรียนบ้านนาป้อมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗     จำนวน     ๑    ชุด           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนาป้อ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ […]

  Continue Reading...