About Author: นายปรีชา เจริญลาภ บ้านทุ่งหนองแห้ง

นายปรีชา เจริญลาภ บ้านทุ่งหนองแห้ง
Website
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140228

Posts by นายปรีชา เจริญลาภ บ้านทุ่งหนองแห้ง

 • ด้วยคุณแม่ทองมาก  สาระเทพ  มารดานางอุษา  สังขาว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ทางคณะเจ้าภาพกำหนดการบำเพ็ญบุญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายนพ.ศ.2560 ณ วัดแหลมไผ่  ต.มะลวน อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี และทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ เมรุวัดแหลมไผ่  ต.มะลวน อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี   ทางคณะเจ้าภาพแจ้งให้ญาติๆเพื่อนสนิท มิตรสหายได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน และขอให้ทุกท่านได้รับ ส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วถึงกัน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  กำหนดการฌาปนกิจศพคุณแม่ทองมาก สาระเทพ มารดานางอุษา สังขาว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

  ด้วยคุณแม่ทองมาก  สาระเทพ  มารดานางอุษา  สังขาว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ทางคณะเจ้าภาพกำหนดการบำเพ็ญบุญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายนพ.ศ.2560 ณ วัดแหลมไผ่  ต.มะลวน อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี และทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ เมรุวัดแหลมไผ่  ต.มะลวน อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี   ทางคณะเจ้าภาพแจ้งให้ญาติๆเพื่อนสนิท มิตรสหายได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน และขอให้ทุกท่านได้รับ ส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วถึงกัน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  Continue Reading...

 •         ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน                ตามประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน  ลงวันที่ 6 มกราคม  2559  นั้น บัดนี้โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ได้คัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้   ลำดับที่ ชื่อ -สกุล คะแนนสอบ  ภาค […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน

          ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน                ตามประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน  ลงวันที่ 6 มกราคม  2559  นั้น บัดนี้โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ได้คัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้   ลำดับที่ ชื่อ -สกุล คะแนนสอบ  ภาค […]

  Continue Reading...

 • ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง                                เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว *********************                       ตามที่โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๑  ได้ประกาศมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างครูรายเดือนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  จำนวน  ๑   อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค. ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง                                เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว *********************                       ตามที่โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๑  ได้ประกาศมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างครูรายเดือนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  จำนวน  ๑   อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค. ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ […]

  Continue Reading...

 • ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง                                เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน *********************                       ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างครูรายเดือน0ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  จำนวน  ๑   อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค. ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ […]

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง                                เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน *********************                       ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างครูรายเดือน0ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  จำนวน  ๑   อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค. ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ […]

  Continue Reading...

 • โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งเตรียมรับเปิดเทอมใหม่  ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม  2558  ถึงวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2558  ซึ่งโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 14  พฤษภาคม  2558  นี้

  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งเตรียมรับเปิดเทอมใหม่

  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งเตรียมรับเปิดเทอมใหม่  ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม  2558  ถึงวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2558  ซึ่งโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 14  พฤษภาคม  2558  นี้

  Continue Reading...