About Author: เนาวรัตน์ เจือกโว้น

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

Posts by เนาวรัตน์ เจือกโว้น

 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกาศกำเนิดวิทย์ นี้

  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกาศกำเนิดวิทย์ นี้

  Continue Reading...

 • ประกาศโีรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 เพื่อสมัครรับทุนการศึกษาาเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  m1add2561  m4add2561    tsm1

  ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษ 2561

  ประกาศโีรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 เพื่อสมัครรับทุนการศึกษาาเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  m1add2561  m4add2561    tsm1

  Continue Reading...

 • เชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคบบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (IN DABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง/สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่ ประเภทละ 2 คน สามารถส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

  งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ

  เชิญชวนบุคคลผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคบบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (IN DABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง/สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่ ประเภทละ 2 คน สามารถส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

  Continue Reading...

 • ขอเเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตามที่ให้โรงเรียนนำลูกเสือเนตรนารี มาพร้อมกัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เดิมเวลา 08.00 น. ขอเปลี่ยนเป็น 07.30 น.

  งานสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

  ขอเเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตามที่ให้โรงเรียนนำลูกเสือเนตรนารี มาพร้อมกัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เดิมเวลา 08.00 น. ขอเปลี่ยนเป็น 07.30 น.

  Continue Reading...

 • ขอเชิญร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดตรัง โดยส่งใบสมัคไปยัง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ ซัยนัฟ  ระยา 081-9585187ตาม ใบสมัครการแข่งขัน นี้

  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัด

  ขอเชิญร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จังหวัดตรัง โดยส่งใบสมัคไปยัง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ ซัยนัฟ  ระยา 081-9585187ตาม ใบสมัครการแข่งขัน นี้

  Continue Reading...

 • สำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559รายละเอียดดังนี้คู่มือสถานศึกษาสีขาว ฉบับปรับปรุง 2559

  คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559

  สำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559รายละเอียดดังนี้คู่มือสถานศึกษาสีขาว ฉบับปรับปรุง 2559

  Continue Reading...

 • สพฐ.โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. "ทำความดีตามแนวพระราชดำริ" เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนตามแนบพระราชดำริ "เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนตามแนวพระราชดำริ พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะชีวิตตามที่คาดหวัง ดังเอกสารที่แนบมาด้วยคู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ

  คู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. “ทำความดีตามแนวพระราชดำริ”

  สพฐ.โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. "ทำความดีตามแนวพระราชดำริ" เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนตามแนบพระราชดำริ "เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนตามแนวพระราชดำริ พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะชีวิตตามที่คาดหวัง ดังเอกสารที่แนบมาด้วยคู่มือการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ

  Continue Reading...

 • ด้วย สพฐ. โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  และพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังเอกสารทีแนบมาด้วยนี้    คู่มือช่วยเหลือนักเรียนการช่วยเหลือเด็กนักเรียน

  คู่มือในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กนักเรียน

  ด้วย สพฐ. โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  และพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังเอกสารทีแนบมาด้วยนี้    คู่มือช่วยเหลือนักเรียนการช่วยเหลือเด็กนักเรียน

  Continue Reading...

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560  หากสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน www.orsthai.org ตั้งแต่วันที่  10  มีนาคม 2560 จนถึงวันที่  18 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางจงวดี  ศรีเกษตรสรากุล และนายกตกิจ  หวานมณี กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ 710 โทรสาร 02448 […]

  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”ประจำปี 2560

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560  หากสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน www.orsthai.org ตั้งแต่วันที่  10  มีนาคม 2560 จนถึงวันที่  18 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางจงวดี  ศรีเกษตรสรากุล และนายกตกิจ  หวานมณี กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ 710 โทรสาร 02448 […]

  Continue Reading...

 • ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามกรอบหลักเกณฑ์ฯ แบบเสนอประวัติและผลงานที่แนบมาพร้อมนี้ การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวนชนดีเด่นแห่งชาติ และสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์www.dcy.go.th

  การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2560

  ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามกรอบหลักเกณฑ์ฯ แบบเสนอประวัติและผลงานที่แนบมาพร้อมนี้ การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวนชนดีเด่นแห่งชาติ และสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์www.dcy.go.th

  Continue Reading...