About Author: kornkanok

kornkanok

Posts by kornkanok

 • นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย บ้านเขาไม้แก้ว บ้านด่าน บ้านโพรงจระเข้ บ้านวังศิลา บ้านทอนพลา บ้านควนยาง วัดแจ้ง วัดโพรงจระเข้ บ้านหินคอกควายและวัดหนองเป็ด โดยนายคนึง  แก้วอัมพร  ผอ.โรงเรียนบ้านควนยาง กล่าวรายงานความเป็นมา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ […]

  พิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559

  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย บ้านเขาไม้แก้ว บ้านด่าน บ้านโพรงจระเข้ บ้านวังศิลา บ้านทอนพลา บ้านควนยาง วัดแจ้ง วัดโพรงจระเข้ บ้านหินคอกควายและวัดหนองเป็ด โดยนายคนึง  แก้วอัมพร  ผอ.โรงเรียนบ้านควนยาง กล่าวรายงานความเป็นมา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ […]

  Continue Reading...

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย  ที่กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     1.1 เป็นวันชาติ     1.2 เป็นวันพ่อแห่งชาติ 2. เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

  การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย  ที่กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     1.1 เป็นวันชาติ     1.2 เป็นวันพ่อแห่งชาติ 2. เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

  Continue Reading...

 • นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานพิธี มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 103 คน และปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แนวทาง ความสำคัญของการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2560

  มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตร อนุบาล 3 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

  นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานพิธี มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 103 คน และปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แนวทาง ความสำคัญของการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2560

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ สพป.ตรั งเขต1 […]

  ประชุม กศจ.ตรัง ครั้งที่ 2/2560

  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ สพป.ตรั งเขต1 […]

  Continue Reading...

 • ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้น วันที่ 16 มีนาคม 2560

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

  ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้น วันที่ 16 มีนาคม 2560

  Continue Reading...

 • อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ  นายมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ประธานการประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มอบทุนให้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 ชุดๆละ 50,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลภาพรวมนักเรียนประสบอุทกภัย ณ สพป.ตรัง […]

  ประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

  อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ  นายมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ประธานการประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มอบทุนให้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 ชุดๆละ 50,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลภาพรวมนักเรียนประสบอุทกภัย ณ สพป.ตรัง […]

  Continue Reading...

 • มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล – วันแม่" ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต"  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2560

  ขอเชิญชวนเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต

  มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล – วันแม่" ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต"  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2560

  Continue Reading...

 • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ายูเนสโก ได้มีหนังสือแจ้งเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN)  ประจำปี พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค  ๗ สาขา ได้แก่ หัตถกรรมพื้นบ้าน,การออกแบบ,ภาพยนตร์,อาหาร,วรรณกรรม,สื่อศิลปะ,และดนตรี   เป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications   จัดส่งมายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐  

  ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ.2560

  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ายูเนสโก ได้มีหนังสือแจ้งเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN)  ประจำปี พ.ศ.2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค  ๗ สาขา ได้แก่ หัตถกรรมพื้นบ้าน,การออกแบบ,ภาพยนตร์,อาหาร,วรรณกรรม,สื่อศิลปะ,และดนตรี   เป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications   จัดส่งมายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐  

  Continue Reading...

 • กระทรวงศึกษาธิการได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  * ระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร 250 ทุน * ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร […]

  ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  กระทรวงศึกษาธิการได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  * ระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร 250 ทุน * ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร […]

  Continue Reading...

 • นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 200 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาฟื้นฟู ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการศึกษา โดย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ […]

  มอบทุนการศึกษานักเรียนประสบอุทกภัย

  นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 200 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาฟื้นฟู ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการศึกษา โดย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ […]

  Continue Reading...