About Author: kornkanok

kornkanok

Posts by kornkanok

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  Continue Reading...

 • นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานในการจัดค่ายนักเรียนแกนนำ "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันปัญหา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน  ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ ๕ คน ครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ ๑ คน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ๑

  ค่ายนักเรียนแกนนำ “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

  นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานในการจัดค่ายนักเรียนแกนนำ "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"  เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันปัญหา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน  ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ ๕ คน ครูผู้ควบคุมโรงเรียนละ ๑ คน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ๑

  Continue Reading...

 • สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  075-218-440 

  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  075-218-440 

  Continue Reading...

 • นายชูชาติ  ทรัพย์มาก และคณะทำงาน  มาติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าประชุมรับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยพร้อมเพรียงกัน โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต ๑  

  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

  นายชูชาติ  ทรัพย์มาก และคณะทำงาน  มาติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าประชุมรับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยพร้อมเพรียงกัน โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต ๑  

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อความพร้อมลงสู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต  ๑ วันที่  ๔  กันยายน ๒๕๖๐

  การประชุมมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

  นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อความพร้อมลงสู่สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต  ๑ วันที่  ๔  กันยายน ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) ตามคำสั่ง สพป.ตรัง เขต ๑ 532/2559  เพื่อประเมินผลในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยื่น  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

  ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) ตามคำสั่ง สพป.ตรัง เขต ๑ 532/2559  เพื่อประเมินผลในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ในทุกด้านเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยื่น  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  Continue Reading...

 • ขอเชิญท่านและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะสงฆ์หนใต้ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (การแต่งกายชุดขาว หรือชุดสุภาพ)

  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ฯ

  ขอเชิญท่านและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะสงฆ์หนใต้ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (การแต่งกายชุดขาว หรือชุดสุภาพ)

  Continue Reading...

 • นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ  สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐

  ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน

  นายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ  สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา หวังช่วยยกระดับผลการสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับสากล (TIMSS) และเป็นการบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถามแก้ปัญหา หาข้อมูลวิเคราะห์ค้นพบใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัด […]

  ประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยพัฒนา STEM Education ขึ้นมา หวังช่วยยกระดับผลการสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับสากล (TIMSS) และเป็นการบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถามแก้ปัญหา หาข้อมูลวิเคราะห์ค้นพบใหม่ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัด […]

  Continue Reading...