About Author: kornkanok

kornkanok

Posts by kornkanok

 • ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ" สมัครเข้าร่วมการประกวด กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ www.vstarproject.com ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2560

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม “กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ”

  ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ" สมัครเข้าร่วมการประกวด กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ www.vstarproject.com ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2560

  Continue Reading...

 • วันนี้เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง"  โดย นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ไปร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง 

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันนี้เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง"  โดย นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ไปร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง 

  Continue Reading...

 • นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2560                                                […]

  สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2560                                                […]

  Continue Reading...

 • นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา แสดงความยินดีร่วมกัน เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2560

  พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่

  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา แสดงความยินดีร่วมกัน เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2560

  Continue Reading...

 • กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่…) พ.ศ…. ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบสอบถามและข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th/ หัวข้อ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละกระทรวง และกรุณาส่งแบบสอบถามมาที่ mscd2559@gmail.com ภายในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2560

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่…) พ.ศ….

  กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่…) พ.ศ…. ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบสอบถามและข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th/ หัวข้อ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละกระทรวง และกรุณาส่งแบบสอบถามมาที่ mscd2559@gmail.com ภายในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2560

  Continue Reading...

 • สำนักงานคลังจังหวัดตรัง ให้พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างประจำในหน่วยงานที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการปฏบัติราชการของลูกจ้างประจำ" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน โดยฝึกอบรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคลัง เขต 9 จังหวัดสงขลา สพป.ตรัง เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ  หากโรงเรียนใดประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ สามารถสมัครได้ แต่สำนักงานคลังจังหวัดตรังจะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 คน เพื่อส่งเข้าร่วมฝึกอบรมต่อไป หากโรงเรียนใดประสงค์สมัครให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่  […]

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการปฏบัติราชการของลูกจ้างประจำ” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

  สำนักงานคลังจังหวัดตรัง ให้พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างประจำในหน่วยงานที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการปฏบัติราชการของลูกจ้างประจำ" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน โดยฝึกอบรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคลัง เขต 9 จังหวัดสงขลา สพป.ตรัง เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ  หากโรงเรียนใดประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ สามารถสมัครได้ แต่สำนักงานคลังจังหวัดตรังจะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 คน เพื่อส่งเข้าร่วมฝึกอบรมต่อไป หากโรงเรียนใดประสงค์สมัครให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่  […]

  Continue Reading...

 • นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มมทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  มอบนโยบายชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  ประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มมทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  มอบนโยบายชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นายศังกร  รักชูชื่น ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง ด้วยความยินดียิ่ง ณ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  ต้อนรับ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

  นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นายศังกร  รักชูชื่น ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง ด้วยความยินดียิ่ง ณ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประกวดค้นหาสุดยอดโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรง ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประการ สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศพัฒนาต่อยอด เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงนำไปเป็นแบบอย่าง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประกวดค้นหาสุดยอดโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรง ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประการ สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศพัฒนาต่อยอด เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงนำไปเป็นแบบอย่าง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  Continue Reading...