ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐาน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าจ และมีทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องในการเต้นแอโรบิก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำการออกกำลังกาย ครูโรงเรียนเครือข่าย ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงยิมยิมนาสติก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง  ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ 0811891452 ผศ.จีรวรรณ  ภักดีฉนวน 0866868085 ผศ.ชะรัตน์  เทพสิงห์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

kornkanok

About kornkanok