ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

………………………………………………………

                          ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  25  เมษายน  2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  10  พฤษภาคม  2562  นั้น

                    บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ดังนี้

วิชาเอกคณิตศาสตร์

ลำดับที่สอบได้

ชื่อ –  สกุล

หมายเหตุ

1

2

3

นายมานพ  อินทรทอง

นางสาวรวีวรรณ  สันติเพชร

นางสาวสอางค์  ทองฉ่ำ

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว    วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  และทำสัญญาจ้าง วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562     เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล     โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา   ดังกล่าว   ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป

                    ประกาศ  ณ  วันที่   10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

Lansen1

   (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง