โรงเรียนอนุบาลตรังการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว”  ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.171 โรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2562
>>พิธีเปิดการอบรมสะเต็มศึกษารุ่นที่ 2<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 2<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0114 IMG_0117 IMG_0118 IMG_0120
IMG_0085 IMG_0086 IMG_0088 IMG_0102
IMG_0091 IMG_0096 IMG_0099 IMG_0103 IMG_0122 IMG_0126 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0141 IMG_0142 IMG_0145 IMG_0146 IMG_0147 IMG_0149 IMG_0150 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0153 IMG_0163 IMG_0168 IMG_0169 IMG_0170 IMG_0171 IMG_0174 IMG_0177 IMG_0179 IMG_0197 IMG_0206 IMG_0208 IMG_0212 IMG_0228 IMG_4222 IMG_4224 IMG_4252 IMG_4254 IMG_4246

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง