ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน

KURT_PNG_OK
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน

…………………………………………………..

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือน  วิชาเอกคณิตศาสตร์   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2562  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

วิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน  8  ราย

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวรวีวรรณ  สันติเพชร ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-8
2 นางสาวสอางค์  ทองฉ่ำ เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอ
สัมภาษณ์
3 นางสาวสุดารัตน์  ถาวร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
4 นางสาวภัศรา  กาญจนาสุวรรณ เวลา 09.00 น. -10.30 น. สอบข้อเขียน
5 นางสาวสาวิตรี  กิ้มแก้ว ณ ห้อง ป.3/6 อาคาร 5 ชั้น 2
6 นางสาวจันทพร  ทองเกิด สอบสัมภาษณ์  เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
7 นายอภิสิทธิ์  เซ็งย่อง ณ ห้องสมุด MEP อาคาร 5 ชั้น 3
8 นายมานพ  อินทรทอง  

                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                          ประกาศ  ณ  วันที่    7  พฤษภาคม    พ.ศ.  2562    

       
(นายสนทยา   ภักดีวานิช)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง