รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่อผลงาน    : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของ

                     เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่

      การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561  บทคัดย่อส่ง

ผู้ประเมิน     : นายมณเฑียร  โคกเขา

ตำแหน่ง       : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักฉีด

ปีการศึกษา   : 2561

         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนอง- ผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561  2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561  3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา  2561  4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เกี่ยวกับ 4.1) คุณภาพของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4.2) ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามตามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น 
             กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 52 คน ประกอบด้วย 1) ครู ศึกษาจากประชากรครูทั้งหมดของโรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน 3) นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 19 คน เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่าน และการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี 4) ผู้ปกครอง ศึกษาจากผู้ปกครองของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คน
           เครื่องมือที่ใช้มี 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 ฉบับที่ 4  แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงานโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88    

ผลการประเมินพบว่า

             1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61
             2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านปัจจัยของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
             3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
             4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561   เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมิน
                    4.1 การประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการ ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
                    4.2 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68

          ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้  มีดังนี้คือ

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรนำผลการประเมินไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
  2. ครูผู้สอน ควรนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ควรนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและนิเทศการจัดการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนต่างๆ อย่างกว้างขวาง

มณเฑียร โคกเขา โรงเรียนหนองผักฉีด

About มณเฑียร โคกเขา โรงเรียนหนองผักฉีด