รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่าเทศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  บทสรุปเผยแพร่ผลงาน
โดย นางเสาวลักษณ์   พลพัง

ชื่อผลงาน          :   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าเทศ

ผู้รายงาน           :   นางเสาวลักษณ์  พลพัง

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเทศ  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1

ปีที่รายงาน        :   ปีการศึกษา  2561

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

              การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้  โรงเรียนบ้าน     ท่าเทศ   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตของโครงการ  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินเกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินงาน ได้แก่  ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ  ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่อการดำเนินงานโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ทั้งสิ้นจำนวน  69  คน  ประกอบด้วย  นักเรียนจำนวน 28  คน  ครูจำนวน 6  คน   ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 28  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู จำนวน 7  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  รวมทั้งสิ้น 5  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (    ,   )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (   , S.D.)

 

 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

              1.  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ 

                           1.1  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ตามความคิดเห็นของครู  พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.52 ,    =0.50)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                     1.2  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด      (   =4.63 , S.D.=0.49)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

              2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 

                     2.1  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.52 ,    =0.50)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                     2.2  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด        (   =4.63 , S.D.=0.48)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

              3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 

                   3.1  ผลการประเมินด้านกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของครู  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.55 ,    =0.50)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                   3.2  ผลการประเมินด้านกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด          (   =4.56 , S.D.=0.50)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

              4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  

                   4.1  ผลการประเมินความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ

                          4.1.1  ผลการประเมินความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.52 , S.D.=0.54)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                          4.1.2  ผลการประเมินความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของครู  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด          (   =4.54 ,    =0.55)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                          4.1.3  ผลการประเมินความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.55 ,   S.D.=0.55)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                          4.1.4  ผลการประเมินความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  (   =4.66 ,  S.D.=0.53)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                   4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ

                          4.2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.63 ,  S.D.=0.55)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                          4.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของครู  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด      (   =4.62 ,    =0.50)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                          4.2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.63 ,   S.D.=0.49)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

                          4.2.4  ผลการประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (    =4.52 ,    =0.50)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

ข้อเสนอแนะ

              ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

              1.  ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้  เพราะจะทำให้รู้ทิศทางของการพัฒนาในแต่ละด้าน  เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับทุกๆฝ่าย  และจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

              2.  ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

3.  ควรนำผลการประเมินไปใช้  เพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (Best Practice) ของสถานศึกษาต่อไป

              ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1.  ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ในครั้งต่อๆไป  เพิ่มประเด็นและด้านของการประเมินให้มากขึ้น  มีการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

2.  ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับงานหรือกลุ่มงานย่อยของโรงเรียนทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

  3.  ควรศึกษางานวิจัยและการประเมินโครงการอื่นๆ  นำมาประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไป   เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ   ส่งผลให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา