โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต”

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2562 เป้าหมายมีผู้บริหารและครู เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแนวทางการนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวิทยากร นายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงาน ป.ป.ช. และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนายระนิต  ณ  พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 S__8995006_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0009_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0008_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0007_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0006_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0005_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0004_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0003_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0002_resize cb82bc170cd929d017aee807dca79cd6b_21145887_๑๙๐๔๒๙_0001_resize 122089_resize 122088_resize 122087_resize 122086_resize 122085_resize

kornkanok

About kornkanok