การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริโรงเรียนบ้านโคกรัก ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุป 

โดย นายวรัตน์  หูเขียว 

About โรงเรียนบ้านโคกรัก หาดสำราญ