โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 โดยให้ดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 12 วัน (ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562) 
        ให้โรงเรียน และครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความพร้อมและสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี้ดาวน์โหลด

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน