สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (งบลงทุน)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 (งบลงทุน)  แบบ สขร.1 

About สายทิพย์ รัตนมูณี