ขอเชิญเข้าอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม แจ้งความประสงค์ได้ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฏร์ธานี โดยส่งใบสมัครไปที่อีเมล pavinee@tupst.ac.th ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 สำหรับค่าใช้จ่ายในการอมรบขอให้เบิกจากต้นสังกัด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน