โรงเรียนอนุบาลตรังการขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ นางนาฎพิมล คงเอียด ครู โรงเรียบนวัดควนวิเศษ กรรมการ และนายพิริยะ พูลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการประเมินนายสรรเพชญ พิธีการ ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯลฯ โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และนางณัฐพร โบสาอิ ครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
>>ภาพการประเมินคศ.2และคศ.3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9483 IMG_9484 IMG_9486 IMG_9487
IMG_9479 IMG_9481
IMG_9288 IMG_9469 IMG_9471 IMG_9290
IMG_9277 IMG_9278 IMG_9279 IMG_9281 IMG_9292 IMG_9294 IMG_9466 IMG_9467 IMG_9469 IMG_9470
IMG_9293 IMG_9297 IMG_9298 IMG_9301 IMG_9302 IMG_9306 IMG_9312 IMG_9313 IMG_9314 IMG_9319 IMG_9488 IMG_9489 IMG_9490 IMG_9491 IMG_9492 IMG_9493 IMG_9494 IMG_9496 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9502 IMG_9503

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง