Obec Awards 61

obecawards61

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://awards61.obecawards.net/obec-south/

 

ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มัคร เป็นผู้ที่เคยมีผลงานดีเด่นที่เคยได้รับรางวัลระดับภาค
และระดับชาติ หรือมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครส่งมาทาง
E-mail : boonchat3697@gmail.com  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
>> ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดที่นี่

 

กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 8


ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคภาคใต้ กลุ่มปกติ


ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

 

 
  ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ 
(ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
  8 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-south/
  20 – 22  กุมภาพันธ์ 2562 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค ที่ สพป.ตรัง เขต 1 
กรณีส่งทางไปรษณีย์  ให้ประทับตราภายในวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2562
**เอกสารของผู้เข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัด  พร้อมภาคผนวกไม่เกิน 100  หน้า  ให้ส่งที่เจ้าภาพระดับภาค ประกอบด้วย  เอกสารระดับภาค จำนวน 3 เล่ม  ระดับชาติ จำนวน  3 เล่ม  พร้อมแบบประเมินตามตัวชี้วัด  ที่เขียนชื่อผู้ขอรับการประเมิน ระดับละ 3 ชุด 
***ให้ส่งเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติที่มีกรรมการลงนามครบถ้วน  แยกซองของแต่ละราย  ส่งมอบให้กรรมการรับเอกสารในวันที่นำเอกสารมาส่งที่เจ้าภาพระดับภาค
  28 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
  28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-south/
  7 – 9 มีนาคม 2562 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับภาค
  10 มีนาคม 2562 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ

admin

About admin