เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยนางสาววิลาวัลย์ กันตังกุล ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหินคอกควาย รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเราโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เผลแพร่ผลงานวิฃาการ โดยางสาววิลาวัลย์  กันตังกุล  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหินคอกควายรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

บทคัดย่อ

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านบกหัก