โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นปฐมวัย ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสารความเป็นไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรังมีความสำนึกอนุรักษ์ความเป็นชาติไทย และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้โดดเด่นเป็นทีี่ยอมรับของสังคม ณ ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
>>ไฟล์ที่1ภาพประกวดมารยาทไทยปฐมวัย<<
>>ไฟล์ที่2ภาพประกวดมารยาทไทยปฐมวัย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8193 IMG_8199
IMG_8045 IMG_8048 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8078 IMG_8081 IMG_8082 IMG_8084 IMG_8087 IMG_8093 IMG_8094 IMG_8096 IMG_8097 IMG_8098 IMG_8099 IMG_8100 IMG_8101 IMG_8103 IMG_8104 IMG_8132 IMG_8134 IMG_8136 IMG_8139 IMG_8141 IMG_8144 IMG_8157 IMG_8159 IMG_8160 IMG_8210 IMG_8213 IMG_8216 IMG_8218 IMG_8225 IMG_8228
IMG_8052 IMG_8054 IMG_8056 IMG_8059 IMG_8061 IMG_8062 IMG_8072 IMG_8153
IMG_8203 IMG_8205 IMG_8209
IMG_8226

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง