การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1และประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ก่อนการประชุมได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ (IQA AWARD) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเด็นการประชุม 1) แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง 2)การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป(High cope)  3) การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2562 ปีการศึกษา 2561  4) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 5) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.ตรัง เขต 1 6) สรุปผลการการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2562
IMG_0126_resize IMG_0127_resize IMG_0129_resize IMG_0131_resize IMG_0132_resize IMG_0133_resize IMG_0134_resize IMG_0135_resize IMG_0136_resize IMG_0137_resize IMG_0138_resize IMG_0139_resize IMG_0140_resize IMG_0141_resize IMG_0142_resize IMG_0143_resize IMG_0144_resize IMG_0145_resize IMG_0146_resize IMG_0147_resize IMG_0148_resize IMG_0149_resize IMG_0150_resize IMG_0152_resize IMG_0153_resize IMG_0154_resize IMG_0155_resize IMG_0156_resize IMG_0158_resize IMG_0159_resize IMG_0160_resize IMG_0161_resize IMG_0162_resize IMG_0163_resize IMG_0165_resize IMG_0168_resize IMG_0170_resize IMG_0171_resize IMG_0173_resize IMG_0174_resize IMG_0181_resize

kornkanok

About kornkanok