รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด Trang Attraction นางสาวปิยวดี อินทรโยธา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผู้ศึกษา      นางสาวปิยวดี  อินทรโยธา  

ตำแหน่ง    ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียน    โรงเรียนวัดควนสีนวล

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ศึกษา    2561

 

บทคัดย่อ

                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชุด Trang Attractionเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชุด Trang Attraction

                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดควนสีนวลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ได้มาจากการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 1ห้องเรียน จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชุด Trang Attractionแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 30 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One Group Pertest – Posttest Design สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบใช้วิธีของ                     The Wilcoxon Match Pairs Signed – Ranks Test

                  ผลการศึกษาพบว่า

                   1.   หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชุด Trang Attraction มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 86.00/85.90

                  2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชุด Trang Attraction หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

                     3.   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชุด Trang Attractionมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

About ควนสีนวล ควนสีนวล