ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

KURT_PNG

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

          ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน  การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครคุณสมบัติและการสอบคัดเลือกดังนี้

          ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร
            ๑.๑  มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
            ๑.๒  มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ

          ๒.หลักฐานการสมัคร
            ๒.๑  ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลตรัง
            ๒.๒  สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)
            ๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจำนวน ๑ชุด(พร้อมแนบฉบับจริง)
            ๒.๔  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

         ๓.จำนวนนักเรียนที่รับ
            จำนวน ๓๐ คน

         ๔.วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบคัดเลือก
            ๔.๑ รับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ห้อง Resource Center  อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง
            ๔.๒  สอบคัดเลือก
           วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และการสัมภาษณ์
            
๔.๓  ประกาศผล
           วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องวิชาการ อาคารเรียน ๕ ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง
            ๔.๔  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง Resource Center อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรังหลักฐานการมอบตัว
            ๔.๕.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

            ๔.๕.๒ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)
            ๔.๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด  (พร้อมแนบฉบับจริง)
            ๔.๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด (พร้อมแนบฉบับจริง)

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนทยา  ภักดีวานิช)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง