เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชุษณา นัครา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

                     เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย             นางสาวชุษณา    นัครา

                     ตำแหน่งครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                     ประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 23 แผน 3) แบบทดสอบหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย แต่ละเล่ม เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 7 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ

4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ

5) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 ข้อ 

6) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 3 ระดับ จำนวน 4 ข้อ

           ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 

1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกเสริมทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 มีค่า 83.50/83.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์และเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 

          2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.66,=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 ฉันมีเวลาเพียงพอสำหรับทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดในชุดแบบฝึกทักษะ (= 4.95, =0.22)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 4 กิจกรรมในชุดแบบฝึกทักษะหลากหลาย น่าสนใจ ทำให้ฉันอยากเรียนอยากฝึกปฏิบัติ (= 4.35,=0.49) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา