โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมศึกษาดูงานโปรแกรมพิเศษ English Program (EP)

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวตอนรับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อ.เมือง จ.ชุมพร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานโปรแกรมพิเศษการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Program (EP) ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_3572 IMG_3573 IMG_3574 IMG_3575 IMG_3576 IMG_3567 IMG_3568 IMG_3569 IMG_3570 IMG_3571 IMG_3575 IMG_3576 IMG_3577 IMG_3578

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง