โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์การ Youth for Understanding international Exchange สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

ด้วย สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหานักเรียนจำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-29 พฤษภาคม 2562 โดยให้ดำเนินการดังนี้
1. เสนอชื่อนักเรียนไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
2.สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 และแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่  24-25 มกราคม 2562

รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์