รายการเช่าและซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 12000 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 12500 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 15000 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 17400 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 43360 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 46500 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 56550 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 60000

Chananchida

About Chananchida