ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ด้วยมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน  ดังแนบ
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์