บทคัดย่อ โดย นางสาววิลาวัลย์ กันตังกุล ครูโรงเรียนบ้านหินคอกควาย รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ    รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  บทคัดย่อ

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งกอ