การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

              นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรังเขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี เรื่องโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียม และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

              การคัดเลือกดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการมี 3 ระดับ คือ คัดเลือกระดับตำบล มี นายก อบต. / นายกเทศมนตรีตำบลนั้นๆ เป็นประธานการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 การคัดเลือกระดับอำเภอ ดำเนินการในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานการคัดเลือก รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตรัง
อ.นาโยง อ.ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว อ.หาดสำราญ  ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และมีมติเห็นชอบโรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวม 42 ตำบล 42 โรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการระดับตำบลได้คัดเลือกไว้ในเบื้องต้น จากนั้นจะได้นำผลการคัดเลือก เสนอต่อ กศจ.ตรัง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และนำส่ง สพฐ. ตามกำหนดเวลาภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ต่อไป

             โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน จนสำเร็จเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีครบถ้วนทุกตำบล

1 3 5 7 9 10

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน