ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุลฉบับแก้ไข

เอกสารเพิ่มเติม 

1.ปร.4 ก ปร.4 ข ปร.4 พ 

2.ปร.5 ก ปร.5 ข ปร.5 พ 

3.ปร.6

4.Factor F ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ทับ49

 5.แปลนส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49

 

About โรงเรียนบ้านลำพิกุล