ประกาศโรงเรียนบ้านโคกรักเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกรัก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบดังต่อไปนี้

1.ประกาศโรงเรียนบ้านโคกรัก

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.เอกสารแนบท้ายประกาศ

3.1    เอกสารส่วนที่1   3.2  เอกสารส่วนที่2  3.3 สำเนา1       3.4  BOQ    3.4แข่งขันอย่างเป็นธรรม

3.5แบบแปลน สปช.104 อาคารใหม่    3.6ใบเสนอราคาebiding 3.7 ปปช.01  3.8ปร. 4 ก (1)   3.9ปร. 4 ก(2)  4.0 ปร. 4 ข   4.1 ปร. 5 ข    4.2 ปร..6

4.3 ปร..6   4.4ปร.5 ก  4.5 สัญญาคำ้ประกัน1  4 .6สัญญาจ้าง1

About Warat