โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “การทำบัวลอยไข่หวาน  7  สี “

                    วันอังคารที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เรื่อง การทำบัวลอยไข่หวาน  7  สี 


ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0006 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0013 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0014 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0020 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0022 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0034 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0039 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0040 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0046 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0062 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0067 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0071 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0077 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0081 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0095 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0096 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0098 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0101 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0109 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0112 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0113 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0115 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0120 ลดเวลาเรียนฯ_๑๘๑๒๐๔_0122

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้