การตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ลงพื้นที่ทำการตรวจนับนักเรียนด้วยตนเอง ซึ่งได้แจ้งนโยบายในการแก้ปัญหาการไม่มีตัวตนของนักเรียนในโรงเรียนแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรง ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนจากเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการการทำการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในห้องเรียนอย่างจริงจัง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทุกโรงเรียน อีกทั้งยังสั่งกำชับตัวแทนเขตจากเขตพื้นที่ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

gallery

" src="http://web.itectrang1.com/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/wpgallery/images/spacer.gif?t=F7J8" title="gallery ids="87461,87462,87463,87464,87465,87466,87467,87468,87469,87470,87471,87472,87473,87474,87475,87476,87477,87478,87479,87480,87481,87482,87483,87484,87485,87486,87487,87488,87489,87490,87491,87492,87493,87494,87495,87496"" />