ประกาศโรงเรียนบ้านนาทะเล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ปร.4ก ปร5ก ปร6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียน บ้านนาทะเล

About โรงเรียน บ้านนาทะเล