บทคัดย่อ การรายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา นักเรียนชั้น ป 6

บทคัดย่อ โดย นางสาวสุมลฑา  แสงประดับ เรื่องการรายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ตามรอย พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ สำหรับนักเรียน ชั้น ป 6

About นางสาวพันวิกา หนูชู โรงเรียนวัดนานอน