เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด

จังหวัดตรัง จะดำเนินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นการปลูกฝัง จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  แก่เด็กและเยาวชน  โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภททีม ๆ ละ 5 คน ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา สำหรับโรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 075-217586 

kornkanok

About kornkanok