ประกาศโรงเรียนบ้านบ้าหวี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนบ้านบ้าหวี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านบกหัก