ทุนการศึกษากองบุญทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานกองบุญทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง ได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดตรัง ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้สถานศึกษาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยตรงที่ สถานีวิทยุตรังเอฟเอ็ม 236/12  ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
กองบุญ-ประวัตินักเรียนที่ได้รับทุน 2561
ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา ปีที่ 7 2561

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์