ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

The  Opinions  of  Teachers towards  the Academic Administration 

of  the  Palian  School  Board  of  Trang  Primary  Educational  Service Area Office 1

เวชยันต์  สรรพเศียร1*

Wetchayan  Sappasien

เชาวนี  แก้วมโน2

Juavanee Kaevmano

อริสรา บุญรัตน์2

Aresa  Bunrate

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน
ปะเหลียน  อำเภอปะเหลียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 108 คน  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
ปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอำนวยความสะดวก
ในงานวิชาการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่าง

 

           คำสำคัญ :  การบริหารงานวิชาการ

ดาวน์โหลดบทความ <<คลิกที่นี่ >>

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ