การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

The use  of Good  Governance  in Personnel  Administration  of  School  Administrators  of  Trang  Primary  Educational Service Area office 1

จันทนา  ช่วยเรือง1*

Jantana  Chuayruang

อริสรา บุญรัตน์2

Aresa  Bunrate

เชาวนี  แก้วมโน2

Juavanee Kaevmano

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1จำแนกเพศ วุฒิการศึกษา อายุ  และประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 จำนวน 317 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน  ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายด้าน พบว่า ด้านการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงานบุคคล  การใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การใช้หลักความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การใช้หลักความมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล การใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหารงานบุคคล 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน   ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  จำแนกตามอายุ  ด้านการใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  และด้านการใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคล  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s ปรากฏว่า ด้านการใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  พบว่า ครูที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับครูที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และด้านการใช้หลักความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลเมื่อทดสอบรายคู่ไม่มีความแตกต่างกัน  ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงานบุคคล และด้านการใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้องทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s ปรากฏว่า
ด้านการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงานบุคคล พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี และด้านการใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล พบว่า มีความแตกต่างจำนวน 2 คู่ คือ ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี และครูที่มีประสบการณ์ทำงาน 5 – 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี และครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

 

           คำสำคัญ :  หลักธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลดบทความ  <<คลิกที่นี่>>

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ