โรงเรียนอนุบาลตรังการประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรังเขต 1 กรรมการ
นายภิญโญ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป.ตรังเขต 1 กรรมการ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผอ.โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1  กรรมการ นางสุวรรณี จำปา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ นางอาภรณ์ จูห้อง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ธาราม กรรมการ และ นางบุญแก้ว เกิดความสุข ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการดำเนินการประเมินนางเมตตา คงสุข ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลตรัง นางสาวกนกพร ด้วงสุข ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลตรัง และนางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ทีึ่ 5 ตุลาคม2561
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8336 IMG_8369 IMG_8392 IMG_8397 IMG_8399 IMG_8419 IMG_8428 IMG_8287 IMG_8292 IMG_8295 IMG_8301 IMG_8302 IMG_8304 IMG_8306 IMG_8313 IMG_8317 IMG_8320 IMG_8322 IMG_8338 IMG_8348 IMG_8350 IMG_8356 IMG_8367 IMG_8374 IMG_8422 IMG_8430

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง