การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศึกษานำไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และแสดงมุติตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยเชิญนายแพทย์ตุลาการ  มักคุ้น บรรยายพิเศษเรื่องการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการ  ในวันอังคารที่ 25  กันยายน  2561  ณ โรแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
 เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0134_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0133_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0132_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0131_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0129_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0128_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0127_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0126_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0125_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0123_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0122_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0121_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0120_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0119_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0118_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0113_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0112_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0111_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0110_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0108_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0107_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0106_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0105_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0104_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0103_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0101_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0100_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0099_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0098_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0096_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0095_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0094_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0092_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0091_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0090_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0088_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0087_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0086_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0085_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0084_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0083_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0082_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0081_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0080_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0079_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0077_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0076_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0074_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0073_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0071_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0070_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0069_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0065_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0063_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0062_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0061_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0060_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0059_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0058_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0057_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0055_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0052_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0049_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0047_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0043_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0040_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0038_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0036_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0033_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0032_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0030_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0022_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0019_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0017_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0016_resize เกษียณอายุ_๑๘๐๙๒๕_0010_resize 25610925_๑๘๐๙๒๕_0004_resize 25610925_๑๘๐๙๒๕_0002_resize 25610925_๑๘๐๙๒๕_0001_resize

kornkanok

About kornkanok