“ครูดีไม่มีอบายมุข”

              สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณ ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม ต่อไป

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน